I. Lịch sử hình thành

   Trung tâm Thông tin được thành lập ngày 18 tháng 01 năm 2007 theo quyết định số 61/QĐ-TCCB (về việc tổ chức bộ máy của Nhà trường nhiệm kỳ 2006-2011) dựa trên cơ sở tách từ Trung tâm Thông tin Tư liệu & Thư viện trường Đại học Tây Nguyên.

II. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng:

   Giúp Hiệu trưởng về quản lý, trao đổi, phổ biến các thông tin nội bộ và ngoài trường phục vụ công tác quản lý, đào tạo, NCKH.

b. Nhiệm vụ:

   - Thu thập, trao đổi, quản lý và phổ biến thông tin trong và ngoài trường theo quy định của pháp luật và nhà trường.

   - Quản lý và tổ chức các hoạt động tra cứu thông tin, tư liệu, tài liệu điện tử về chuyên môn, nghiệp vụ.

   - Phối hợp quản lý, bảo trì hoạt động hệ thống mạng Internet, mạng LAN của nhà trường đảm bảo hoạt động liên tục và đúng quy định hiện hành.

   - Quản lý và cập nhật thông tin trang Web của nhà trường.

   - Quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phòng hội thảo đa phương tiện phục vụ hội nghị, hội thảo và học tập trực tuyến qua mạng.

   - Phục vụ CBVC và HSSV khai thác tài nguyên trên mạng.

   - Hướng dẫn và phục vụ Sinh viên đăng ký tín chỉ.

   - Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

III. Cơ sở vật chất:

   Gồm 6 phòng: Phòng Internet, phòng Internet 1, phòng làm việc, phòng máy chủ, phòng Giám đốc, phòng hội thảo đa phương tiện.

   Phòng máy chủ:

   - Gồm có 06 máy chủ HP đủ mạnh để quản lý toàn bộ hệ thống mạng trong Nhà trường.

   - Đường truyền Internet: 01 đường truyền leased line và 02 đường FTTH đủ sức cung cấp Internet cho toàn trường và chạy Website, Mailserver của Nhà trường.

   Phòng Internet và Phòng Internet 1

   - Gồm có 110 máy vi tính nhằm mục đích phục vụ cho sinh viên, cán bộ viên chức trong Nhà trường khai thác và tìm kiếm thông tin đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập. Phòng Internet còn có các trang thiết bị hỗ trợ cho công tác đào tạo trực tuyến qua mạng.

   Phòng hội thảo Đa phương tiện.

   - Gồm các trang thiết bị đa phương tiện dùng để hội thảo trực tuyến với Bộ giáo dục & Đào tào và một số địa điểm hội thảo của các trường Đại học khác trên toàn quốc.

IV. Cơ cấu tổ chức:

   Tổng số nhân sự của Trung tâm Thông tin hiện nay gồm 04 cán bộ.

   Ban giám đốc:


   Các chuyên viên:

   - ThS. Đặng Quốc Huy

   - CN. Đậu Thị Thúy Hoàn

   - ThS. Nguyễn Thạch Cương

   - ThS. Phạm Thị Trang

V. Phân công nhiệm vụ

1. Giám đốc ThS. Phạm Văn Thuận

- Chịu trách nhiệm chính và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Trung tâm;

- Quản hệ thống máy chủ;

- Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của Nhà trường;

- Quản lý cập nhật tin tức lên trang Website nội bộ của nhà trường;

- Đề xuất với Hiệu trưởng về các công tác chung của Trung tâm;

- Kiêm nhiệm giảng dạy ở khoa Khoa TN&CN.

2. Chuyên viên:  ThS. Đặng Quốc Huy

 - Quản lý hệ thống mạng trong toàn Trường bao gồm: mở rộng, sửa  chữa, bảo dưỡng…đảm bảo hệ thống mạng trong toàn trường hoạt động;

- Quản lý hệ thống mạng không dây;

- Quản lý hệ thống mạng có dây;

- Hỗ trợ và cài đặt phần mềm QLĐT;

- Quản lý phòng Hội thảo đa phương tiện;

- Quản lý Hệ thống thư điện thử của Nhà trường

- Thiết kế banner website;

- Đăng thông báo lên website;

- Thực hiện công tác khác khi lãnh đạo Trung tâm giao.

3. Chuyên viên : CN. Đậu Thị Thúy Hoàn

- Thu thập, cập nhật tin tức các hoạt động của Nhà trường lên Website Trường và website các đơn vị;

- Biên soạn tin tức để cập nhật lên website;

- Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ; hướng dẫn cán bộ nhập điểm bộ phận, reset mật khẩu cho sinh viên, cán bộ giảng viên;    

- Quản lý cơ sở vật chất của đơn vị;

- Hoạt động công đoàn của đơn vị;

- Làm công tác văn thư;

- Thực hiện công tác khác khi lãnh đạo Trung tâm giao.

4. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thạch Cương

- Quản trị các server;

- Quản trị hệ thống máy chủ Website;

- Quản trị hệ thống trang học liệu điện tử;

- Vận hành hệ thống đăng ký tín chỉ;

- Cập nhật nội dung, tin tức, thông báo… lên Website;

- Thay đổi, cập nhật thông tin giới thiệu các đơn vị trong trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong  trường cập nhật các văn bản, các biểu mẫu, … lên Website;

- Thiết kế banner cho website;

- Thực hiện công tác khác khi lãnh đạo Trung tâm giao.

5. Giảng viên: ThS. Phạm Thị Trang

- Thu thập, cập nhật tin tức các hoạt động của Nhà trường lên Website Trường và website các đơn vị;

- Biên soạn tin tức để cập nhật lên website;

- Tham gia trực và hướng dẫn sinh viên đăng ký tin chỉ;

- Tham gia giảng dạy tại khoa Dự bị tạo nguồn và khoa Sư phạm;

- Thực hiện công tác khác khi lãnh đạo Trung tâm giao.

VI. Các hoạt động của Trung tâm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM THÔNG TIN

Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin WebSite, WebMail

Bảo trì hoạt động hệ thống Internet, mạng Lan

Xử lý sự cố Wifi

Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ, đăng ký học lại qua mạng


Quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phòng hội thảo đa phương tiện phục vụ hội nghị, hội thảo và học tập trực tuyến qua mạng.