I. Cơ cấu tổ chức

Phòng Thanh tra Pháp chế có 05 CBVC, gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 03 chuyên viên. Ngoài ra, Phòng có 10 cán bộ kiêm nhiệm là cán bộ giảng dạy ở các khoa.

1. Lãnh đạo đơn vị

TS. Nguyễn Thanh Tân
Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Trường Tam
Phó Trưởng phòng

2. Các chuyên viên

ThS. La Đức Tùng

ThS. Đỗ Thị Bông

ThS. Nguyễn Thị Thảo

II.Giới thiệu đơn vị

1. Lịch sử hình thành

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 52-QĐ/ĐHTN-TCCB ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên trên cơ sở của Ban Thanh tra Đào tạo trước đây.

Từ tháng 12 năm 2015, Phòng bổ sung thêm chức năng Pháp chế và đổi tên là Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 2436/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 23/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phòng Thanh tra Pháp chế là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, pháp chế trong phạm vi quản lý của Nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Công tác thanh tra

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật;

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, các quy định của Nhà trường, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trong Nhà trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  2.2.2. Công tác pháp chế

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm nội bộ của Trường cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trong Nhà trường.

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gởi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với cơ quan quản lý giáo dục và thủ trưởng đơn vị theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thanh Tân

Phụ trách chung; xây dựng kế hoạch thanh tra, pháp chế hàng năm, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và quyết định thanh tra.

Phụ trách công tác tổ chức; theo dõi các hoạt động về đào tạo, tài chính, xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ trong Nhà trường.

Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư.

Lãnh đạo Phòng thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Thanh tra thi tất cả các hệ đào tạo trong Nhà trường. 

Tham gia công tác giảng dạy.

3.2. Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Trường Tam

Phụ trách các công tác pháp chế, cơ sở vật chất của phòng.

Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế trong Nhà trường; các hoạt động về chống xuống cấp, quản trị thiết bị, hành chính. Theo dõi công tác học sinh sinh viên.

Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư.

Tham gia các đoàn thanh tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

Thanh tra thi các hệ đào tạo trong Nhà trường. Tham gia kiểm tra hồ sơ sinh viên, học viên.

Được ủy quyền giải quyết công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng. Cùng với Trưởng phòng lãnh đạo phòng Thanh tra Pháp chế thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Tham gia công tác giảng dạy.

3.3. Chuyên viên: ThS. La Đức Tùng

Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế trong Nhà trường. Kiểm tra hoạt động thực hành, thực tập, lâm sàng của khoa Y Dược, khoa Chăn nuôi Thú y.

Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy ở các giảng đường.

Tham gia các đoàn thanh tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

Tham gia thanh tra các kỳ thi theo sự phân công, tham gia kiểm tra hồ sơ sinh viên, học viên.

Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư.

Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của Lãnh đạo phòng.

3.4. Chuyên viên: ThS. Đỗ Thị Bông

Theo dõi công tác pháp chế trong Trường.

Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế trong Nhà trường. Kiểm tra hoạt động thực hành, thực tập của khoa Nông Lâm nghiệp, khoa Kinh tế.

Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy ở các giảng đường.

Tham gia các đoàn thanh tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

Tham gia thanh tra các kỳ thi theo sự phân công.

Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Lãnh đạo phòng. 

Tham gia công tác giảng dạy.

3.5. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Thảo

Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế trong Nhà trường. Kiểm tra hoạt động thực hành, thực tập khoa Sư phạm, khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, khoa Ngoại ngữ.

Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy ở các giảng đường. 

Tham gia các đoàn thanh tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

Tham gia thanh tra các kỳ thi theo sự phân công.

Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Lãnh đạo phòng. 

Phụ trách công tác văn thư.

Tham gia công tác giảng dạy.