PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Địa chỉ: Phòng 442, tầng 4, Ký túc xá số 2, Trường Đại học Tây Nguyên
Số điện thoại: 0262.3850599

I. CÁN BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
1. Lãnh đạo phòng


TS. Đào Xuân Thu
Trưởng phòng

PGS.TS. Võ Văn Viên
P.Trưởng phòng


2. Chuyên viên


         ThS. Lê Thành Công         
Chuyên viên
ThS. Nguyễn Thị Vân Linh
Chuyên viên

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
   Phòng Đào tạo Sau Đại học (SĐH) được thành lập theo quyết định số 61/TCCB-ĐHTN  ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, thực hiện chức năng quản lý toàn diện các khâu của quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên khoa cấp I của Nhà trường.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
   1. Chức năng: 
      - Thực hiện chức năng quản lý toàn diện các khâu của quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên khoa cấp I của Nhà trường.
      - Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức đào tạo Sau đại học.
   2. Nhiệm vụ:
      - Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo SĐH cho các ngành hàng năm; đề xuất mở các ngành đào tạo SĐH khi có đủ điều kiện.
      - Quản lý chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo theo quy chế đào tạo SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
      - Phổ biến về nghiệp vụ quản lí, đào tạo Sau đại học với các khoa trong trường.
      - Theo dõi, đánh giá về chất lượng chuyên môn và khối lượng giảng dạy Sau đại học của các môn học và giảng viên trong và ngoài trường.
      - Phối hợp với các đơn vị đào tạo đề xuất mời giảng, trao đổi giảng viên khi cần thiết; lập kế hoạch thực tập, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của học viên.
      - Xây dựng kế hoạch kinh phí đào tạo SĐH hàng năm.
      - Tổng hợp kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt, tổ chức đánh giá các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập của học viên SĐH.
      - Phối hợp với Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong đào tạo SĐH.
      - Thực hiện chế độ thanh toán dạy thêm giờ cho giảng viên theo quy định chung.
      - Báo cáo Bộ GD&ĐT các quyết định công nhận học viên, danh sách và quyết định học viên tốt nghiệp, việc cấp bằng thạc sĩ và các quyết định khác có liên quan đến đào tạo SĐH của trường.
      - Thực hiện liên kết đào tạo SĐH với các trường trong, ngoài nước.
      - Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học.
      - Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC
   1. Tổ chức bộ máy


   2. Các chuyên ngành đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên:

  2.1 Chuyên ngành tiến sĩ (02 chuyên ngành):

TT

Chuyên ngành

Mã số

1

 Khoa học cây trồng

62620110

2

 Lâm sinh

62620205

  2.2. Chuyên ngành thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa cấp 1 (11 chuyên ngành):

 1

 Ký sinh trùng y học

60720116

 2

 Lâm học

60620201

 3

 Khoa học cây trồng

60620110

 4

 Kinh tế Nông nghiệp

60620115

 5

 Sinh học thực nghiệm

60420114

 6

 Toán giải tích

60460102

 7

 Thú y

60640101

 8

 Chăn nuôi

60620105

 9

 Ngôn ngữ học

60220240

10

 Quản lý kinh tế

60340410

11

 Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Nội tổng quát

607207CK

   3. Các hoạt động liên quan
      - Liên kết đào tạo SĐH với các Trường đại học trong nước:
Hiện nay, ngoài 13 chuyên ngành đào tạo sau Đại học tại trường, Trường vẫn tiếp tục tiến hành phối hợp với nhiều Trường Đại học trong nước để đào tạo SĐH cho những ngành mà Trường chưa đủ nhân lực để đào tạo.
      - Một số chương trình cao học của Trường đã liên kết với các dự án trong nước và quốc tế để hỗ trợ học viên về kinh phí đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Đề nghị các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm phối hợp và tạo điều kiện để phòng chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 
   1. Trưởng phòng: TS. Đào Xuân Thu
   Phụ trách chung và trực tiếp quản lý điều hành công việc về:
      - Tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất của phòng; 
      - Công tác về mở ngành mới; công tác tuyển sinh; 
      - Công tác liên kết đào tạo SĐH;
      - Chuẩn bị các văn bản điều hành liên quan đến công tác trực tiếp phụ trách.
   2.  Phó Trưởng phòng : PGS.TS. Võ Văn Viên
   Giúp trưởng phòng quản lý, điều hành công việc chung và trực tiếp phụ trách công tác sau:
      - Phụ trách công tác đào tạo SĐH của Nhà trường:
      - Chương trình; Nội dung, Kế hoạch đào tạo của Nhà trường;
      - Chỉ đạo và theo dõi công tác về điểm; kế hoạch và xét duyệt việc thi và bảo vệ;
      - Phối hợp với các khoa chuyên môn xây dựng thời khóa biểu;
      - Tham gia công tác tuyển sinh và mở ngành mới;
      - Điều hành và chuẩn bị các văn bản liên quan đến công việc đảm nhiệm;
      - Các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.
   3. Chuyên viên: ThS. Lê Thành Công
   Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:
      - Phát hành hồ sơ và tham gia tư vấn tuyển sinh đào tạo SĐH; 
      - Thu nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo SĐH; 
      - Theo dõi và tính vượt giờ cho giảng viên các khoa có đào tạo SĐH;
      - Xác nhận và thanh toán giờ giảng cho giảng viên thỉnh giảng; 
      - Theo dõi, kiểm tra học viên các lớp tại trường; 
      - Công tác thi các hệ đào tạo SĐH tại trường;
      - Theo dõi, kiểm tra kế hoạch học tập và việc thực hiện đề tài luận văn, thi tốt nghiệp;
      - Bảo quản cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ đào tạo;
      - Phối hợp với các khoa mời giảng; 
      - Chuẩn bị các văn bản cho việc bảo vệ đề cương và luận văn tốt nghiệp;
      - Kiêm Văn thư lưu trữ;
      - Các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.
   4. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Vân Linh
   Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:
      - Công tác liên kết đào tạo sau đại học;
      - Quản lý và điều hành phần mềm quản lý đào tạo Sau đại học của Nhà trường;
      - Quản lý điểm và các công việc liên quan về điểm của đào tạo SĐH;
      - Theo dõi, kiểm tra học viên các lớp liên kết đào tạo;
      - Phối hợp với các Trường liên kết để bố trí phòng học;
      - Công tác kế toán tài chính;
      - Cấp chứng chỉ và bảng điểm các học phần/môn học;
      - Các công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

VI. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

   1. Số lượng cán bộ:

      Tổng số cán bộ viên chức của phòng hiện nay là 04 người

   2. Trình độ đào tạo: 01 phó giáo sư, 01 tiến sĩ và 02 thạc sĩ

VII. CÁC LỊCH VỰC CỤ THỂ THỰC HIỆN QUẢN LÍ

      1.Triển khai và thực hiện công tác mở ngành mới SĐH và các khóa đào tạo ngắn hạn;

      2.Tổ chức công tác tuyển sinh đào tạo SĐH;

      3.Tổ chức công tác đào tạo SĐH;

      4. Phối hợp với các Trường, Đại học, Học viện trong nước tổ chức đào tạo các lớp SĐH.