Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lê Nin

GTMLN

Tên sách :

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lê Nin

Tác giả : Bộ Giáo dục và Đào Tạo
Nhà xuất bản : NXB Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản : 2009
Kho :  Giáo trình
Ký hiệu xếp giá : 320533127
 

Nội dung :

 

 

Chương mở đầu: Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
Phần thứ nhất: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin
Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Chương 2: Phép biện chứng duy vật
Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Phần thứ hai: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Chương 4: Học thuyết giá trị
Chương 5: Học thuyết kinh tế giá trị thặng dư
Chương 6: Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Phần thứ ba: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội
Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
Chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa
Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng